کلیه اخبار مرتبط با واژه رحمانی فضلی
بازارچه مرزی دوستمحمد افتتاح شد
با حضور وزیر کشور:

رحمانی فضلی وزیر کشوربا ورود به شهرستان هیرمند بازارچه مرزی دوست محمد را افتتاح کرد.
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۶:۰۰