شهدا /
شناسایی هویت پیکر مطهر شهید محمد عمویی پس از ۳۶ سال

پیکر پاک و نورانی شهید محمد عمویی که در عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده بود؛ شناسایی شد.
چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳:۴۱
وصیت نامه شهید محمدامیر پیکرستان
وصیت نامه شهید:

وصیت نامه شهید محمدامیر پیکرستان در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۵:۴۷
وصیت نامه شهید عباسعلی چیت بند
وصیت نامه شهید:

وصیت نامه شهید عباسعلی چیت بند در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰:۲۸
وصیت نامه شهید مجید بشارتی
وصیت نامه شهید:

وصیت نامه شهید مجید بشارتی در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵:۴۲
وصیت نامه شهید محمد رضا دشتی رحمت آبادی
وصیت نامه شهید ؛

وصیت نامه شهید محمد رضا دشتی رحمت آبادی در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۲:۵۳
وصیت نامه شهید مجید بشارتی
وصیت نامه شهید ؛

وصیت نامه شهید مجید بشارتی در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۴:۵۲
وصیت نامه شهید علیرضا حضرت زاد
وصیت نامه شهید ؛

وصیت نامه شهید علیرضا حضرت زاد در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱:۱۲
وصیت نامه شهید غلامرضا پور جوادیان در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
وصیت نامه شهید غلامرضا پور جوادیان

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۳:۲۱
وصیت نامه شهید ابراهیم رامشت

وصیت نامه شهید ابراهیم رامشت در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳:۱۳
وصیت نامه شهید علی اصغر بربری
وصیت نامه شهید؛

وصیت نامه شهید علی اصغر بربری در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.
پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۶:۱۴