سرویس : شهدا
زمان : ۱۳۹۶/۱۰/۷ - ۰۹:۴۷
شناسه خبر: ۴۳۰۰۰۶
 
وصیت نامه شهید؛ 
وصیت نامه شهید علیرضا حسینی
وصیت نامه شهیدعلیرضا حسینی  به همراه دست خط آن شهید بزرگوار در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت. 

به گزارش ندای هیرمند؛ شهید علیرضا حسینی فرزند : عطا محمد در یکم شهریور 1346 چشم به جهان گشود  وی در راستای خدمت به جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از انقلاب اسلامی وارد جبهه دفاع مقدس میشود سر انجام وی  درپنجم آبان  1362 در مریوان  به فیض شهادت نائل می آید.

والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سبلَنَا «کسانیکه در راه ما جهاد کنند از راههایی آنها را هدایت میکنیم در روز قیامت فرشتگان مرحباگویان به استقبال مجاهدین راه خدا که با شمشیر به خـود آویخته از درب مخصوص (باب المجاهدین) وارد بهشت میشوند [میروند] و هر آن کـه جهاد در راه خدا را به همراه امام عادل ترك کند لباس خواري و ذلت پوشید و در زنـدگی  تنگدست و نیازمند گردد) دینش از بین برود) علی به نام خداوندي که خالق و هدایت کننده هر موجودي است همه از اویند و بـه سـوي  او باز میگردند . به نام خداوندي که حیاتم و جانم در دسـت اوسـت، هـدف و مقـصودم اوست، محبوب و معشوقم اوست، بخـشاینده گناهـانم اوسـت. خداونـد رحمـانی کـه بـر بندگانش منت نهاد و پیامبران معظـم(:) و رسـول گرامـی اسـلام و جانـشینان برحق او را صراط مستقیم و چراغ راه مؤمنین قرار داد و به نام خداوند بینـا و شـنوایی کـه قیامت را به عمل برپاي کند و حساب بندگانش را به فضل و کرم رسیدگی خواهـد نمـود. خداي مهربان را سپاسگزارم که مرا از جمله گروندگان به دین خود و از محبین اهـل بیـت پیامبر قرار داد و این توفیق را به من عنایت فرمود تا در راه او جهـاد کـنم و جـان ناقابلم را در راهش تقدیم نمایم و اکنون که قلم به دست گرفته و وصـیتنامـه خـود را در صفحه کاغذ مینگارم با قلبی مطمئن و اعتقادي محکم و اراده اي استوار از هر قید و بنـدي جز پروردگارم دل کنده که چند روزي براي عملیات والفجر چهارم باقی نمانده است و تـادین بزرگی که اسلام بر گردنم دارد عاشقانه ادا کنم، پا در چکمه میکـنم سـلاح بـر دوش میگیرم و سینه کثیف دشمن را نشانه میروم. با قلبی پر از نفرت از دشمنان خدا و با شعار االله اکبر و یا حسین مظلـوم بـراي احیـاي دیـنم و صـدور انقلابـم و اسـتواري دیـن رسول االله(ص) که سالهاي متمادي در مظلومیت بوده دشمنان خدا بـر پیکـر مقـدس [...]ضربه وارد کرده اند. فداکاري و جانبازي کنم تا درخت پربـار و خـونبـار اسـلام اسـتوارتر گردد باید با امامان پیمان خونین ببندیم و کمر همت بسته و بشر را از شر دشمنان فرومایـه نجات دهیم و پرچم سرافراز «لا اله الّـا االله محمـداً رسـول االله و علیـاً ولـی االله» را در میـان بدنهاي پاره پاره شده مان و سرهاي در خون غلطانمان برافراشته نگهداریم و چه گواراست که در این راه جان را به جان آفرین تقدیم نماییم. امروز همان روز عاشواریی است که همـه  آرزوي آن میکنید، اي کاش بودم و امام حسین را یاري میکردم. امروز پـرچمدار رشید امام حسین ،خمینی است. بشتابید به سوي کاروان حرم حـسین و یـاري امام عزیزمان کنید. که راه سعادت همین است و به راهـی جـز راه او رفـتن خطـاي بـزرگ است. پیام شهید غیر از این نمیتواند باشد که دست از اطاعت رهبـري الهـی برنداریـد، تـا  ا ن شاءاالله به واسطۀ این اطاعت و شکرگزاري این نعمت مـورد لطـف و عنایـت پروردگـار قرار گیرد و پیروزیتان هم همین تبعیت است. خداي را شکر میکنم که گفته هایم را با خون خود امضاء نمودم شما را به خون سیدالشهدا قسم میدهم که راه شـهیدان را کـه همانـا راه امام عزیزمان است ادامه دهید و نگذارید [...]...کربلاي ایران و شهیدان سوسنگرد و بستان و شهیدان نقاط دیگر کشور را ادامه دهم و به نداي «هل من ناصر ینصرنی امام حسین(ع) (را] لبیک بگویم. ما آمده ایم که پیروزي را در اصل اول به دست می آوریم و اگر خدا من را قبول بکند و بـه شـهادت برسـم، هـیچ مسئله اي نیست. به قول امام «چـه بکـشیم و چـه کـشته شـویم پیـروزیم بـرادران عزیـز مدرسه هم سنگر است سنگر مدرسه را محکم بدارید که خداي نکرده ضد انقلاب نفـوذ نکند و از نفوذ ضد انقلاب جلوگیري بکنید و تمام افراد مدرسه را زیر نظر داشته باشـید. و [اگر یک] موقعی که احتیاج به جبهه شد و مسئولین عملیاتی اعلام کردند و از طریق رادیـو و تلویزیون پخش شد که براي محصلین هم واجب است که به جبهه برونـد بایـد بیاییـد و این سنگرها را خالی نگذارید و به آمریکا درس [و] عبرتی بدهید و مشت محکمی به دهان  آن بزنید که همچنین غلطی نکند و دوباره همچنان احمقی چنان صـدام  دیوانـه نفرسـتد به جنگ با ایران. برادران به نداي رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک بگویید و از آن اطاعت بکنید. و رهبري آن [را] بپذیرید. که رهبري امام مانند رهبري امام معصوم است. امـام و رزمنـدگان را همیشه دعا بکنید. آن قدر به جبهه میروم و میجنگم تا شهید شـوم. اي جوانـان نکنـد در رختخواب ذلت بمیرید که حسین در میدان نبرد شهید شد. اي جوانان مبادا در حـال غفلت بمیرید که علی در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بیتفاوتی بمیریـد که علی اکبر حسین در راه حسین و با هـدف شـهید شـد. اي مـادران مبـادا از رفتن فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري کنیـد کـه فـردا در محـضر خـدا نمـیتوانیـد جـواب زینب را بدهید که تحمل 72 شهید را نموده همانند  خاندان (وهب) جوانانتان را به جبهه هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل نگیرید. زیـرا مـادر (وهـب) فرمـود: «سري را که در راه خدا داده ام پس نمیگیرم». برادران اسـتغفار و دعـا را از یـاد نبریـد کـه بهترین درمانها براي تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیاندازند و شما را از روحانیت متعهد جـدا نکننـد کـه اگـرچنـین کردنـد روز بـدبختی مـسلمانان و روز جـشن ابرقـدرتهاسـت. حـضورتان را در جبهه هاي حق بر علیه باطل ثابت نگهدارید. در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمـت او را بیابید و خود را همچنان حفظ کنید. اگر فیض شهادت نصیبم گشت، آنانکه پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به ولایت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه مـن حاضـر نشوند. اما باشد که دماي شهدا آنان را نیز متحول سازد به رحمت الهـی نزدیـکشـان کنـد. سلام مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید که تا آخرین قطره خـونم سـنگر اسـلام را تـرك نخواهم کرد. بـا خداونـد پیمـان مـیبنـدم کـه در تمـام عاشـوراها و در تمـام کربلاهـا بـا حسین (ع) همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همه احکام اسلام در زیـر پرچم اسلامی امام زمان(عج) به اجرا درآید. خــدایا، خــدایا تــا انقــلاب مهـدي خمینـی را نگـهدار از عمــــر مــــا بکــــاه بــــر عمــــر او بیفــــزاي و به مسئولین محترم وصیت میکنم که جنازه مـرا در محـل سـکونتم جعفرآبـاد بمپـور ببرند و در آن دهات تشییع جنازه بکنند، براي اینکه در آن دهات شهید نیاورده اند و مـردم آن دهات آگاهی بطور کامل از انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ندارند و شاید با ایـن جنازه ناقابل من مردم آن دهات روحیه پیدا بکنند و شاید ساخته بشوند و به جبهه بیایند. به پدرم وصیت میکنم که اگر جنازه مرا آوردند بعد ببرند در بزمـان محـل تولـدم و در  کنار شهید سیدحسین سجادي عمویم. اگر [...] افراد آن باشیم. فرماندهی ما رزمنـدگان در جبهه حق علیه باطل به عهده امام زمان(عج) است و از خداوند میخواهیم کـه مـا را جـزء سربازان واقعی امام زمان(عج) قرار بدهد. «والسلام علیکم و رحمۀاالله و برکاته» خدایا، خدایا تا انقلاب مهدي خمینی را نگهدار از عمر او بکاه بر عمر او بیفزاي خدایا، خدایا تو را بـه حـق زهـرا (س) رزمنــــدگان اســــلام پیروزشــــان بگــــردان خدایا، خدایا، تو را به حق سـجاد(ع) مجروحین و معلولین جنگی ما را شفا عنایت فرما خدایا، خدایا، صدام و لشکرش را نابود بگردان «یا زیارت یا شهادت» روز پنجم محرم الحرام برادر علیرضا حسینی 1362/7/20

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
ارسال
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
نظرات

آخرین اخبار

۱۳۹۸/۳/۱۷ - ۱۵:۱۸
امام جمعه هیرمند : آنچه امروز رهبر معظم انقلاب بیان می کند نیاز جامعه است
امام جمعه هیرمند گفت : آنچه امروز رهبر معظم انقلاب بیان می کند نیاز جامعه است ، دکترین مقاومت امام راحل نشانه روی اش شلهرگ سیطره غرب و همه مستکبرین عالم است.
۱۳۹۸/۳/۱۵ - ۰۹:۳۱
نماز عید فطر در شهرستان هیرمند به امامت حجت الاسلام گزمه اقامه شد
نماز عید فطر صبح امروز به امامت حجت الاسلام گزمه امام جمعه شهرستان هیرمند در مصلی نماز عید و در کنارگلزار شهدای گمنام اقامه شد.
۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۳:۳۰
مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) وقیام خونین ۱۵ خرداد در شهرستان هیرمند برگزار شد
مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد صبح امروز با حضور امام جمعه، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولین اجرایی و اقشار مختلف مردم شهرستان هیرمند در مسجد جامع الغدیر این شهر برگ...
۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۰:۲۹
تغییر سیاست ایران در برابر ابر قدرت ها از برکات نحضت امام خمینی (ره) است
درجهان امروز حتی معاندان عظمت این انقلاب ، اصالت و قوام و تداوم انقلاب اسلامی را پذیرفته و قریب به اتفاق، آنرا شکست ناپذیر می دانند.
۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۰:۱۴
ششمین مرحله سود فروش سوخت مرزنیشنان هیرمند واریز شد
مرحله ششم سود حاصل از فروش سوخت مرزنشینان به حساب سرپرست های خانوار شهرستان هیرمند واریز شد.
۱۳۹۸/۳/۱۲ - ۱۱:۱۱
یک کشته و دو زخمی حاصل درگیری طایفه ای در شهرستان هیرمند
بر اثر درگیری طایفه ای در یکی از روستاهای جنوبی شهرستان هیرمند یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها