سرویس : شهدا
زمان : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ - ۰۹:۲۸
شناسه خبر: ۴۳۰۰۴۹
 
وصیت نامه شهید؛
وصیت نامه شهید ثنا الله درود
وصیت نامه شهید ثناالله درود به همراه دست خط آن شهید بزرگوار در سایت خبری ندای هیرمند قرار گرفت.

به گزارش ندای هیرمند؛ شهید ثناالله درود  فرزند : وزیر  در بیستم شهریور 1347چشم به جهان گشود  وی در راستای خدمت به جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از انقلاب اسلامی وارد جبهه دفاع مقدس میشود سر انجام وی  در چهارم اسفند 1365 در شلمچه به فیض شهادت نائل می آید.

 

الَّذینَ آمنُوا وهاجرُوا وجاهدوا فی سبِیلِ اللَّه بِـأَموالهِم وأَنْفُـسهِم أَعظَـم درجـۀً عنْـد اللَّـه وأُولَئک هم الْفَائزُونَ «کسانی که به پروردگارشان ایمان آورده اند و براي برقـراري دیـن االله از دیارشـان هجـرت میکنند و براي بقا و پایداري قرآن با جان و مالشان در راه خدا جهاد میکنند بـزرگتـرین درجه و مقام را در نزد خداوند کریم دارند و به راستی که آنان رستگار دو عالمند». «ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْدربهِم یرْزقُونَ هرگز گمان نکنید کسانی که در راه خدا شهید گردیدند مرده اند، بلکه آنان همواره زنده انـد و در نزد خدا متنعم خواهند بود». اسلحه هاي سرد و گرم خود را (قلمها و مسلسلها را) از نشانه گیري بـه روي یکـدیگر منحرف و به سوي دشمنان اسلام و انسانیت که در رأس آنهـا آمریکاسـت، نـشانه رویـد. «امام خمینی من پاسداري هستم از سلالۀ خون، جملگی شهداي اسلام و وراث خونها و پانزده قرن خط سرخ شهادت تشیع، در زمانهاي و مقطعی پـر مخـاطره قـرار گرفتـه ام مـسئولیتهـاي  سنگینی بر دوشم افکنده آینده را با چشمهاي خویش مینگرم و بر گذشته می اندیشم. پس از فکرها و اندیشه ها به نتیجه اي جاودانه دسـت یافتـه ام کـه دو راه در پـیش دارم یکـی راه اینکه حسین وار مانند شهداي گذشته با تمامی وجودم راه پوییدن و رفتن را انتخاب کـنم و به صف شهدا بپیوندم. دوم اینکه مانند یزیدها حیوان وار بمانم. و بخوابم و هیچ حرکـت و هجرتی نداشته باشم. و بپوسم و هیچ در هیچ شوم و در این دنیا نـزد خداونـد متعـال و در برابر خون پاك شهدا مسئول و در آن دنیا نیز به آتش دوزخ گرفتار آیـم و اینـک زنـدگی و این زمانه و ایـن حیـات  راه اولی را برگزیده ام و میخواهم هجرت کنم و چهارچوب تنگ پست را بِدرم و هجرت کنم. آري تصمیم گرفتـه ام در اولـین نگـاه بـه سـرزمین اسـلامی ام میبینم در سر راه سرها را که همچون حیوانات انسان نمایی جلو حرکت و تکامل انسانهـا را گرفته اند و در گوشه [و] کنار جامعه ام به فتنه گري و آشوب پرداخته اند و باز میبینم کـه و غرب  چگونه ابرقدرتهاي شرق  و مزدوران وابسته به آنان، به خـاطر بـه خطـر افتـادن منافعشان، کمر به نابودي اسلام بسته اند و تصمیم نابودي انقلاب اسلامی مان را دارند و بـار دیگر میخواهند خون صدها هزار شهید و معلول را به تباهی بکـشند و توطئـه پـشت سـر توطئه براي نابودي انقلاب اسلامی که ترس از جهانی شدن آن را دارند. و همانطور که در حدیث آمده است «دشمنان شما را از نادانتـرین افـراد قـرار داده ایـم» و تمـام توطئـه هـا و نیرنگهاي آنان را نقش برآب میکند و این وظیفـه همـه مـسلمانان اسـت کـه برخیزنـد و وجود این استعمارگران را که هدفشان به مسلخ کشیدن کلیه مستـضعفین جهـان اسـت از سطح کرة زمین پاك سازند. و من یک سرباز اسلام و فرزند امام خمینی هستم. تصمیم گرفتـه ام کـه بـه سـهم خـود حرکت کنم و بر این آزادي هم کیشانم بکوشم و آنان را از دست این جهانخواران غـرب و شرق و مزدوران وابسته به آنان نجات دهم. بلی ایشان خوب مـیداننـد کـه اگـر اسـلام پـا بگیرد دیگر جان براي ماندن آنان نیست و حکومتهاي آنان که به گفته امام مانند طبلهاي توخالی میباشد، مانند حکومتهاي فرعون  و شداد  و نمرود،  به زودي واژگون خواهنـد شد. و اینجاست که میکوشند اسلام را نابود کنند و یـا ایـن کـه چهـره واقعـی اسـلام را نگه دارند، ملتها بشناسند و وقتی میبینند که تمام توطئه هاي آنان نقـش بـر آب مـیشـود، میکوشند که با اسلام به جنگ اسلام بروند و یا به توصیه  معلم شهید دکتر علـی شـریعتی  با «مذهب علیه مذهب» و مانند ابوجهل ها و ابوسفیانها و عمر و عـا ص هـا  بـا مـذهب مذهب، را نابود سـازند. و در ایـنجاسـت کـه صـدامهـا دم از اسـلام عفلقـی مـیزننـد و  ساداتها مانند یک طرف هم از اسلام [دم] میزنند و از طرف دیگر با دشمن ترین دشـمن مسلمانان جهان اسـرائیل «پیمـان دوسـتی و قـرارداد امـضاء مـیکننـد»  و ملـک خالـدها  میخواهند با هواپیماهاي آواکس آمریکایی از اسلام و خانه خدا پاسداري کنند و ایـن درد است براي مسلمانان جهان که نشسته اند و آمریکا از یک طرف کمر بـه قلـع و قمـع کـردن اسلام بسته و شوروي از طرف دیگر و دولتهاي مرتجع منطقه با بر سرِ نیزه کردنِ قرآنها، از طرف دیگر. اینجاست که اگر انسان بمیرد حق دارد. بلی اینان میخواهند اسلام را نابود سازند و به سلطه گري [خواهند] ادامه دهند. اینجاست که ناگهان ناراحـت مـیشـوم و بـه خود می آیم، چه کنم و غربیها و شرقیها را غربال کرده به دور ریختـه، امتـی خـالص و معتقد به مکتب اسلام به وجود آورم. بنابراین تصمیم گرفته ام بر سر رفتن به سـوي خـدا و تکامل و رشد انسانیت هجـرت کـنم و سـرزمین اسـلامی ام را از اشـغال ایـن بـی دینـان و فتنه جویان وابسته به امپریالیسم شرق و غرب در بیاورم. ناگهـان بـه فکـر مـرگ و شـهادت میافتم و مولوي را به یاد میآورم که میفرماید: این جهان همچون درخت است اي گـرام مــا بــر او چــون میـوه هــاي نــیم خــام ســخت گیــرد خــامهــا بــر شــاخ را زان کـــه در خـــامی نـــشاید کـــاخ را چون بپخت و گـشت شـیرین لـب گـزان ســست گــرد شــاخهــا را بعــد از آن چــون از آن اقبــال شــیرین شــد دهــان ســرد شــد بــر آدمــی ملــک جهــان  مولوي چه زیبا سرود، دو میـوة در حـال حرکـت را، بـه انـسان تـشبیه کـرده اسـت. و میگوید آن میوه [که] رشد نکرده، کامل نشده کال به درخت محکم چـسبیده اسـت، ولـی کم کم وقتی رشد نمود و کامل شد، وابستگی اش کم میشود و هرکس از آن بهره میگیـرد. عجب درسی! وجودم را به لرزه آورد ولی مصممتر میشوم کـه بـا شـتاب حرکـت کـنم و بعثت نمایم تا بر سرو تکامل یابم و کامل شوم وگرنه در محدودیت و کاهلیت و وابـستگی به زندگی خواهم ماند، روحم نیز باید از این قسمت بدنم بِدر آید و بـه عـالم اَعلـی رود و روحم نیز به حیات جاودانه پیوندند. بلی وقتی حضرت علـی (ع)بفرمایـد: «سـوگند بـه  خدا که علاقه پسر ابوطالب به مرگ بیشتر است از علاقه طفل به پستان مادرش» دیگـر مـا را از مرگ چه باك است. [است] کـه «مـرگ سـرخ بـه از زنـدگی ننگـین اسـت» بنـابراین حضرت علی(ع) این گونه به من میگوید: و مرگ را به هیچ میگیـرد مـن کـه خـود را شبیه و پیرو او میدانم چگونه نباید به سوي مـرگ بـروم، چنـانکـه وقتـی علـی(ع)در حربگاه (حرب= محل حرب و جنگ) وقتی شمشیر بیشعوري  [را] بر تارکش میخـورد میفرماید «فزت و رب الکعبه»  سوگند به خداي کعبه که رستگار شدم. او که امام و مقتـدا و الگوي ما بود گفت از این دنیا راحت شدم، پس من نیز باید بگویم و در صحنه باشم، لذا از برادران و دوستانم میخواهم که براي شادي روح من و همرزمانم سنگرها را پر کنید، که خالی گذاشتن این سنگرها خیانت به اسلام و خون شهدا میباشد و از پدر و مـادرم تـشکر میکنم که پاي من زحمت کشیدند و مرا اینگونه تربیت کردند که بتوانم حسین وار حرکت کنم و حسین وار شهید شوم. و در آخر شما را به صبر و تقوا سفارش میکنم و مـیخـواهم که براي من طوري عزاداري کنید که خداي نکرده ضـجه و گریـه شـما باعـث خوشـحالی دشمنان دین مبین اسلام نگردد و همچنین در آخر موفقیت پاسداران و سربازان و بـسیجیان را خواستارم. «اللهم ارزقنا اشرف القتل فی سبیلک»  «تنصرنی و تنصر رسولک و ختم عاقبتنا بالشهادة». «والسلام علیکم و رحمۀاالله

 ثناء االله درود

 

 

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
ارسال
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
نظرات

آخرین اخبار

۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۸:۰۰
سومین روز سیلاب در سیستان به روایت تصویر
پس از گذشت سه روز همچنان سیلاب در حال پیش روی می باشد و چندین روستای شهرستان هیرمند به زیر آب رفته است.
۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۴:۲۶
11روستای شهرستان هیرمند در معرض آبگرفتگی و تخلیه
بر اثر ورود سیلاب هم اکنون ۱۱ روستا در منطقه سیستان در معرض آبگرفتگی قرار گرفته و تخلیه هستند.
۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۴:۲۵
نجات بیمار قلبی با درایت و وظیفه شناسی اورژانس 115 زابل
فردی از روستای سیل زده نمرودی از توابع شهرستان هیرمند با مراجعه به آمبولانس 115 مستقر در منطقه نیاتک درخواست کمک برای یکی از بستگان خود می نماید.
۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۳:۰۰
وجود مارهای سمی، خطری در مناطق سیل زده منطقه سیستان
وجود مارهای سمی که توسط سیلاب از لانه های خود بیرون آمده اند جان ساکنین مناطق سیل زده را تهدید می کند.
۱۳۹۸/۲/۳ - ۰۰:۴۴
گزارش تصویری / سیل به روستا های شهرستان هیرمند رسید
سیلاب رودخانه نیاتک شهرستان هیرمند پس از شکستن سیل بند چندین روستا را گرفتار سیلاب کردو
۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۶:۰۰
تلاش برای ترمیم سیل بند شکسته شده نیاتک
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه بسیجیان در حال تلاش برای ترمیم دایک شکسته شده نیاتک برای جلوگیری از افزایش سیلاب .
۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۴۸
استقرار نفربرهای زرهی برای انتقال سیل زدگان/ در حال ایجاد سیل بند در بالادست دایک شکسته شده هستیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه از تلاش بی وقفه نیروها برای ایجاد سیل بند در مسیر ورودی آب از کشور افغانستان به منطقه سیستان خبر داد.
۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۰:۵۷
3 روستا تخلیه و 8 روستای هیرمند در معرض خطر است ‏
فرماندار شهرستان هیرمند اظهار داشت : 3 روستای داشک، نمرودی ‏ودهمرده زیر آب رفته و تخلیه شده است.‌‎
۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۰:۵۰
به زیرآب رفتن یک واحد آموزشی در شهرستان هیرمند
با زیر آب رفتن دبستان امام زمان (عج) روستا داشک در اثر سیلاب رودخانه نیاتک 9مدرسه دیگر در شهرستان هیرمند شرایط مناسبی ندارند.
۱۳۹۸/۲/۲ - ۰۷:۴۴
سیل بند نیاتک در محدوده روستای داشک ترمیم شد
بامداد امروز با تلاش نیروهای بسیجی و مردم محلی دایک شکسته شده رود نیاتک در حاشیه جاده هیرمند به نیمروز ترمیم شد .

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۸/۱/۲۸ - ۱۳:۲۷
آخرین جزئیات سیل در سیستان وبلوچستان/ از قطع فیبرنوری و تخریب منازل تا اسکان اضطراری 130 خانوار در چابهار.
بارش شدید باران در شهرهای مختلف سیستان وبلوچستان ضمن مسدود کردن راه ها و آبگرفتگی معابر، خساراتی هم به منازل مسکونی مردم وارد کرد.
۱۳۹۸/۱/۲۹ - ۰۹:۳۲
تمامی تمهیدات لازم برای کنترل و مهار سیلاب انجام شده است
در حال حاضر آب از تمامی خروجی های سطح شهرستان به تالاب هامون هدایت می شود و هیچگونه مشکلی در شهرستان هیرمند وجود ندارد.
۱۳۹۸/۱/۲۸ - ۱۳:۲۲
همراهی سعودی ها با ملخ ها/ نقش شوم عربستان برای نابودی مزارع ایران!
حجم و تعداد زیاد ملخ های صحرایی حمله کننده به مزاع جنوبی کشور نشان دهنده این حقیقت است که عربستان عمدا با این آفت مبارزه نکرده تا هجوم آنان موجب نابودی کشاورزی ایران شود.
۱۳۹۸/۱/۳۱ - ۱۱:۵۱
سرگردانی تعدادی از تریلی ها حامل سوخت ایرانی در کشور افغانستان
منابع محلی از سرگردانی تعداد زیادی از تانکر های ایرانی حامل سوخت در خاک افغانستان اطلاع دادند.
۱۳۹۸/۱/۳۱ - ۱۱:۱۹
​کشف و ضبط 300هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ریالی 15میلیارد ریال در خاش.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان وبلوچستان از کشف 300هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خاش خبر داد.
۱۳۹۸/۱/۲۹ - ۱۰:۵۷
​آغاز رژه نیروهای مسلح در زاهدان.
همزمان با 29فروردین ماه و روز ارتش، رژه یگان های مسلح در زاهدان و سراسر سیستان وبلوچستان آغاز شد.
۱۳۹۸/۲/۳ - ۰۰:۴۴
گزارش تصویری / سیل به روستا های شهرستان هیرمند رسید
سیلاب رودخانه نیاتک شهرستان هیرمند پس از شکستن سیل بند چندین روستا را گرفتار سیلاب کردو
۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۶:۰۰
تلاش برای ترمیم سیل بند شکسته شده نیاتک
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه بسیجیان در حال تلاش برای ترمیم دایک شکسته شده نیاتک برای جلوگیری از افزایش سیلاب .
۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۴۸
استقرار نفربرهای زرهی برای انتقال سیل زدگان/ در حال ایجاد سیل بند در بالادست دایک شکسته شده هستیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه از تلاش بی وقفه نیروها برای ایجاد سیل بند در مسیر ورودی آب از کشور افغانستان به منطقه سیستان خبر داد.